М ер и По п п и н с ( по е т Т а т ь я на Л е б е д е в а )